S’ha utilitzat tres eixos principals:

Econòmic i legal
L’eix legal i econòmic són imprescindibles per fer viable els projectes educatius.

Social
Cap persona es pot quedar sense un ensenyament de qualitat. S’ha de fer possible.

Acadèmic
Les propostes han d’estar emmarcades per millorar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.

Les puntuacions s’han establert de la següent manera:

5punts
Ho esmenta directament amb un clara voluntat de prioritat i un pla prou definit.

4 punts
Ho esmenta directament, però sense cap proposta concreta.

3 punts
Queda englobat amb altres punts, però no es tracta individualment.

2punts
No queda clar si queda englobat en altres punts.

1 punt
No en parla.

0 punts
N’és contrai.